do góry
adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Punkt przyjęć dzielnicowych - ul. Zwycięstwa 6 (Czeladź Piaski)Wejście do Urzędu Miasta, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych, znajduje się od strony parku Kamionka.Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Przemocy w Rodzinie

to zespół osób delegowany ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowania procedur oraz standardów. 

Grupa Robocza

to zespół osób - przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, powoływana przez Zespół Interdyscyplinarny, w indywidualnych przypadkach, w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie.

W skład Grupy Roboczej mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie Grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych lub na podstawie porozumień. Udział w pracach Grupy Roboczej jest nieodpłatny.

 

Procedura „ Niebieskie Karty”

- to procedura stosowana przez Policję, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ( MOPS), Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, służbę zdrowia, oświatę w celu lepszej ochrony osób, które stały się ofiarą przemocy domowej. Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „ Niebieska Karta - A” 

Formularz „Niebieska Karta” stanowi dokument, w którym zawarte są informacje dotyczące sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, jej rodziny, a także możliwe działania, do realizacji których zobligowani będą przedstawiciele podmiotów realizujących procedurę.

Wzór Niebieskiej Karty określony jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „ Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „ Niebieska Karta” ( Dz. ust. Nr 209, poz. 1245).

 Na terenie Czeladzi funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny

 ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Czeladź  nr 298/2015 z dnia 16 września 2015 r., w którym określony jest skład osobowy Zespołu oraz rodzaj instytucji reprezentowanych przez poszczególne osoby:

 

1. Agnieszka Bałwas - kurator sądowy Sądu Rejonowego w Będzinie.
2. Agnieszka Jurkowska – kurator sądowy Sądu Rejonowego w Będzinie.
3. Sebastian Giel – pracownik Komisariatu Policji w Czeladzi.
4. Elżbieta Francikowska – lekarz medycyny - specjalista psychiatra, NZOZ „F Med” w Czeladzi.
5. Michał Goc – pracownik MOPS w Czeladzi.
6. Agnieszka Zakrzewska – pracownik MOPS w Czeladzi.
7. Anita Miller – pracownik MOPS w Czeladzi.
8. Adrian Drdzeń – pracownik MOPS w Czeladzi.
9. Agnieszka Szkutnik – pedagog z Gimnazjum Nr 1 w Czeladzi.
10. Ilona Grudzień – Kierownik Referatu Edukacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Czeladź.

Od września 2015 r. Zespołem kieruje Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Pan Adrian Drdzeń – pracownik MOPS Czeladź.  Zastępcą Przewodniczącego Zespołu jest Pani Agnieszka Zakrzewska.

Siedziba Zespołu mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Zwycięstwa 6, 41- 250 Czeladź.

 

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H