adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Samospis internetowy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Edukacja Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Zadaniem własnym gminy jest zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy, a także zapewnienie odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym mogą być objęte dzieci 2,5-letnie. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka 2,5-letniego mogą ubiegać się o jego przyjęcie do przedszkola publicznego, po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. Dziecko może wziąć udział w rekrutacji, w postępowaniu uzupełniającym, które przeprowadzane jest po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być objęte wychowaniem przedszkolnym powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 9 lat.

Dzieci 6-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat, do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym ukończyło 6 lat, jeżeli w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej korzystało z wychowania przedszkolnego lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z art. 36 pkt. 2 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późń. zm.).

Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność (na pierwszy etap edukacyjny lub na czas nauki w szkole podstawowej) mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych w szkołach podstawowych.

Kryteria brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym oraz terminy rekrutacji określa organ prowadzący.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego kandydata. 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry